Lista programów operacyjnych

Poniżej prezentujemy listę Programów Operacyjnych, które będą omawiane  w projekcie.

Programy Operacyjne w perspektywie finansowej 2014-2020:

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 – 2020

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy program finansowany z Funduszy Europejskich nie tylko w Polsce, ale i Unii Europejskiej. Główne obszary na które zostaną przekazane środki to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe.

Więcej na http://www.pois.gov.pl

Program Operacyjny INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014 – 2020

Inteligentny Rozwój jest programem jednofunduszowym, finansowanym w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To determinuje jego inwestycyjny charakter. Obejmuje:

 • Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
 • Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
 • Zwiększenie intensywności współpracy w ramach krajowego systemu innowacji
 • Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
 • Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
 • Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki
 • Wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych

Więcej na http://www.poir.gov.pl

Program Operacyjny  POLSKA CYFROWA 2014 – 2020

Dofinansowanie z programu Polska Cyfrowa kierowane będzie przede wszystkim na projekty inwestycyjne poszerzające dostęp do sieci szerokopasmowych. Jednocześnie kontynuowane będzie wdrażanie systemów stwarzających możliwość załatwiania wielu spraw urzędowych, związanych z edukacją czy usługami zdrowotnymi on-line. Aby w pełni wykorzystać potencjał nowych internetowych rozwiązań finansowane będą też działania pomagające odnaleźć się w wirtualnej rzeczywistości osobom, które mogą mieć z tym problemy, np. w wieku 50+ lub niepełnosprawnym. Specjalne wsparcie będzie też skierowane na wzmocnienie i wykorzystanie potencjału młodych, kreatywnych programistów.

Więcej na stronie http://www.polskacyfrowa.gov.pl

Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020

Program Wiedza Edukacja Rozwój jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative – YEI). Na realizację Programu Unia Europejska przeznaczy ponad 4,4 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz 252,4 mln euro ze specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.

Zakres wsparcia PO WER opiera się na dwóch filarach:

 1. poprawie funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych;
 2. interwencji w obszarach, dla których większą efektywność zapewni wsparcie z poziomu krajowego:
  1. wsparcie ludzi młodych,
  2. szkolnictwo wyższe,
  3. innowacje społeczne, mobilność i współpraca ponadnarodowa.

Więcej na http://www.power.gov.pl

Program Operacyjny POLSKA WSCHODNIA 2014 – 2020

Program Polska Wschodnia wspierać będzie powstawanie i rozwój startupów, międzynarodową działalność małych i średnich przedsiębiorstw, tworzenie innowacyjnych produktów lub usług oraz umiejętne zarządzanie wzornictwem w firmie. Fundusze Programu przeznaczone będą także na inwestycje w komunikację miejską, drogi i kolej.

Więcej na http://www.polskawschodnia.gov.pl

Program Operacyjny POMOC TECHNICZNA 2014 – 2020 (głównie e-learning)

Program Pomoc Techniczna (POPT) jest jednym z krajowych programów współfinansowanych z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Gwarantuje on środki finansowe na obsługę procesu wdrażania polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2020 w Polsce i informowanie o Funduszach Europejskich.

Więcej na http://www.popt.gov.pl

PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ 2014 – 2020

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej obejmują następujące programy transgraniczne: Polska-Słowacja, Czechy-Polska, Polska-Saksonia, Brandenburgia-Polska, Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska, Południowy Bałtyk, Litwa-Polska, programy transnarodowe: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa oraz program międzyregionalny (Interreg Europa)

Więcej na http://www.ewt.gov.pl

Programy EWT będą prezentowane zgodnie z lokalizacją spotkania edukacyjnego

16 REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH 2014 – 2020

RPO będą prezentowane zgodnie z lokalizacją spotkania edukacyjnego

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW) 2014 – 2020 (e-learning)

Pomoc finansowa ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie skierowana głównie do sektora rolnego. Sektor ten jest szczególnie istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga znacznego i odpowiednio ukierunkowanego wsparcia. Planowane w Programie instrumenty pomocy finansowej będą miały na celu przede wszystkim rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne).

przekazywane będą informacje podstawowe i mające na celu uzupełnienie informacji

Więcej na http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020

PROGRAM RYBACTWO I MORZE (PO RYBY) 2014 – 2020 (e-learning)

W ramach Programu Rybactwo i Morze pomoc finansowa obejmować będzie nie tylko tradycyjnie rozumiane wsparcie sektora rybackiego, tak jak ma to miejsce w perspektywie finansowej 2007-2013, ale również nowe komponenty dotychczas finansowane z innych, niż Europejski Fundusz Rybacki na lata 2007-2013. Z PO RYBY 2014-2020 wsparcie będzie mogło dotyczyć także: rynku rybnego, kontroli i egzekwowania przepisów, gromadzenia danych oraz zintegrowanej polityki morskiej. Wsparciem będzie objęte, podobnie jak w PO RYBY 2007-2013, oprócz rybołówstwa morskiego, rybołówstwo śródlądowe oraz akwakultura, i w niewielkim zakresie także przetwórstwo.

przekazywane będą informacje podstawowe i mające na celu uzupełnienie informacji

Więcej na http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2014-2020

Fundusze Europejskie 2007-2013 – prezentacja m.in. instrumentów zwrotnych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, tj. informacje na temat nadal dostępnej oferty wsparcia w ramach Funduszy Europejskich 2007-2013