Forum wiedzy (FAQ)

1. Dokumentacje ogłaszanych konkursów o dofinansowanie często przywołują przepisy dotyczące warunków udzielania pomocy de minimis. Nowa perspektywa na lata 2014-2020 wprowadziła coś co nazywane jest „jednym przedsiębiorstwem”. Czy mogę prosić o wyjaśnienie w jaki sposób należałoby rozumieć tę definicję?

Wg. obowiązujących przepisów „jedno przedsiębiorstwo” obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków: a) jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków; b) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej; c) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki; d) jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki. Należy jednak pamiętać, że przy analizowaniu tego typu powiązań, w odniesieniu do „jednego przedsiębiorstwa” bada się podmioty tylko w granicach jednego kraju. Definicja powyższa wynika z Rozporządzenia 1407/13 (art. 2).

2. Chciałabym się dowiedzieć, czy zasady badania powiązań między przedsiębiorstwami odnoszą się tylko do sprawdzania statusu przedsiębiorstwa, czy też łączne limity pomocy de minimis też należy analizować wg tych wytycznych?

Sposób analizowania powiązań rzeczywiście jest podobny tym niemniej dla zachowania poprawności należałoby stosować dla badania powiązań w kontekście pomocy de minimis zapisy art. 2 Rozporządzenia 1407/13, podczas gdy powiązania w kontekście statusu przedsiębiorstwa należałoby analizować na podstawie Załącznika I do Rozporządzenia 651/2014.

3. Czy kontrole beneficjentów są organizowane z wyprzedzeniem i informowany jest o nich beneficjent, czy też kontrola może pojawić się w każdej chwili?

Tak, każda kontrola beneficjenta, o ile nie wynika z podejrzenia popełnienia przestępstwa, jest poprzedzona powiadomieniem zawierającym uzasadnienie przeprowadzanej kontroli oraz wykaz dokumentów niezbędnych do przygotowania. W większości wypadków informacji o kontroli wysyłana jest z 3-dniowym wyprzedzeniem (liczone jako 3 dni robocze).

4. We wzorach umów o dofinansowanie można znaleźć informacje nt. konieczności zabezpieczenia wnioskowanej zaliczki. Czy istnieje możliwość skorzystanie z niej bez takiego zabezpieczenia?

Niestety, ale zasada dodatkowego zabezpieczania zaliczek została wprowadzona w większości większych projektów inwestycyjnych o dofinansowanie (np. PO Inteligentny Rozwój, PO Polska Wschodnia) rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786, z późn. zm.). W chwili obecnej, jeżeli zapisy umowy o dofinansowanie wymagają dodatkowego zabezpieczenia, nie ma możliwości skorzystania z zaliczki bez wniesienia zabezpieczenia.

5. Czy jeżeli nie jesteśmy objęci obowiązkiem sporządzania sprawozdań finansowych to istnieje konieczność przygotowywania analiz finansowych projektu czy można złożyć oświadczenie, że taki załącznik nas nie dotyczy?

Co do zasady brak obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych nie jest podstawą do zwolnienia wnioskodawcy z obowiązku przedstawienia analiz finansowych. Wnioskodawca może być jedynie zwolniony z obowiązku przedstawienia sprawozdań. Każdorazowo warunki takiego zwolnienia wyjaśnione są w regulaminie danego konkursu lub załączonych do niego wzorcach wniosku o dofinansowanie lub też instrukcji jego wypełniania.

6. Wg różnych źródeł przetargi powyżej tzw. progów unijnych wymagają, żeby okres na składanie ofert wynosił minimum 30 dni, w innych materiałach znaleźć można informacje o 40 dniach. Czy mogę prosić o wyjaśnienie?

Aktualnie obowiązująca długość terminu składania ofert w przetargach objętych zasadą konkurencyjności to 30 dni. Potwierdzają to Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w wersji z dnia 19 września 2016 r. (rozdz. 6.5.2). Niejasność może brać się z faktu, iż w poprzednich wersjach Wytycznych obowiązywały 40-dniowe terminy.

7. Czy w ramach dofinansowania ze środków europejskich mogę zakupić grunt pod inwestycję?

Tak, ze środków UE można zakupić grunt pod inwestycję, ale należy pamiętać, że kwota, jaką można na ten cel przeznaczyć nie może przekroczyć 10% wartości kosztów kwalifikowalnych w projekcie. Pozostałe środki należ przeznaczyć na inne cele opisane w katalogu kosztów kwalifikowalnych.

8. Czy w perspektywie 2014 – 2020 są przewidziane środki na zakładanie własnej działalności gospodarczej i jakie należy spełnić podstawowe warunki, aby się o nie ubiegać?

Tak, są takie środki, ale przeznaczone zostały dla dwóch grup beneficjentów.

 1. Dla osób powyżej 30 roku życia, – które powinny szukać dotacji w Regionalnych Programach Operacyjnych realizowanych przez poszczególne województwa
 2. Dla osób, które nie przekroczyły 30 roku życia – one powinny szukać środków w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.

Środki dla osób powyżej 30 roku życia będą przyznawane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, które zostały przygotowane w każdym województwie.

W programach regionalnych zaplanowano pomoc w postaci dotacji (bezzwrotnych) oraz w postaci pożyczek (zwrotnych) na założenie działalności gospodarczej.

O dotację będziesz mógł wystąpić tylko w sytuacji, kiedy jesteś osobą niepracującą i dodatkowo należysz do grup osób, które mają największe trudności na rynku pracy (są to w szczególności osoby po 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby bez kwalifikacji zawodowych, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety).

Jeśli należysz do pozostałych osób (np. pracujesz), będziesz mógł uzyskać tylko preferencyjne pożyczki na założenie firmy.

Elementem wspomagającym będzie możliwość uzyskania wsparcia w postaci kursów z zakresu podstaw organizacyjnych przedsiębiorczości.

Wsparcie jest skierowane do osób mających mniej niż 30 lat spełniających jednocześnie trzy warunki:

 1. nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo)
 2. nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
 3. nie szkolą się ( tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

9. Gdzie uzyskać fundusze europejskie na założenie innowacyjnej firmy?

Jeśli celem jest założenie firmy, która będzie się specjalizowała w nowych technologiach, albo będzie oparta o jakieś innowacyjne pomysły, można skorzystać z tradycyjnych funduszy na otwarcie działalności gospodarczej. Często jednak takie innowacyjne pomysły potrzebują większych środków. W takiej sytuacji warto zainteresować się dofinansowaniami, które skierowane są konkretnie na firmy innowacyjne. Takie możliwości wsparcia przewidują programy: Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia. W pierwszym z nich zostaną wybrane fundusze zalążkowe, które będą inkubatorami nowych pomysłów, a w drugim wsparcie będzie można uzyskać z platform startowych prowadzonych przez ośrodki innowacji.

10. Na jaki poziom dofinasowania może liczyć przedsiębiorca w projektach inwestycyjnych?

Poziom dofinansowania określa szczegółowo mapa pomocy regionalnej, dla każdego z województw z osobna. Poziom ten w zależności od regionu wacha się od 25% w zachodniej Polsce do 50% w regionach Polski Wschodniej. Do tego dochodzi możliwość powiększenia wsparcia o maksymalnie 20% dla firm z sektora Małych i Średnich przedsiębiorstw.

11. Jaki jest główny katalog kosztów kwalifikowalnych w projektach B+R?

Najważniejszymi kosztami, o których mowa w pytaniu są koszty:

 1. Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych
 2. Podwykonawstwo – jako koszty podwykonawstwa należy rozumieć zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu, które nie są wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem beneficjenta oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie.
 3. Koszty operacyjne:
  1. odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym, wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych tj. wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp.
  2. koszty budynków i gruntów
  3. pozostałe koszty operacyjne – materiały, sprzęt laboratoryjny, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, wynajem powierzchni laboratoryjnej bez aparatury, promocja projektu, audyt.

12. Jeśli mój wniosek trafi na listę rankingową wniosków zatwierdzonych do dofinansowania, jakie dokumenty będą potrzebne do podpisania umowy o dofinansowanie?

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy:

 1. Harmonogram płatności
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną
 3. Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy
 4. Sprawozdania finansowe Wnioskodawcy za okres 3 ostatnich lat obrotowych
 5. Oświadczenie woli dotyczące składania dokumentów/ oświadczeń za pośrednictwem systemu informatycznego.
 6. Formularz „Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska”

13. Jaki jest główny katalog kosztów kwalifikowalnych w projektach inwestycyjnych?

Katalog kosztów kwalifikowalnych w tego typu projektach jest szeroki, a najważniejsze są koszty:

 1. nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości (do 10% kosztów kwalifikowalnych),
 2. abycia albo wytworzenia środków trwałych,
 3. nabycia robót i materiałów budowlanych (do 20% kosztów kwalifikowalnych z uwzględnieniem kosztów zakupu nieruchomości),
 4. nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how itp.
 5. wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, osób zatrudnionych przy realizacji projektu,
 6. badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych,
 7. operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów

14. Jakie kryteria formalne należy spełnić, aby aplikować w konkursach inwestycyjnych?

Podstawowe kryteria formalne, jakie należy spełnić to przede wszystkim:

 1. Projekt będzie realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych POIR
 3. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia
 4. Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie
 5. Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązującymi dla działania
 6. Projekt jest zgodny z zasadą równości szans, o której mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
 7. Wnioskodawca posiada status MŚP
 8. Wnioskodawca przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym przynajmniej 12 miesięcy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia, osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 1 mln PLN,
 9. Projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R chronionych patentem lub zgłoszonych do ochrony patentowej lub dotyczących zgłoszonego wzoru użytkowego.

15. Jakie kryteria merytoryczne należy spełnić, aby skutecznie aplikować w konkursach inwestycyjnych?

Najważniejsze kryteria merytoryczne to przede wszystkim:

 1. Projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych (punktacja 0 lub 1)
 2. Przygotowanie do realizacji projektu (punktacja 0 lub 1)
 3. Wydatki w ramach projektu są racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu projektu (punktacja 0 lub 1)
 4. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu (punktacja 0 lub 1)
 5. Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu (punktacja 0 lub 1)
 6. Projekt dotyczy jednej z dopuszczalnych w ramach poddziałania 3.2.1 POIR form inwestycji początkowej (punktacja 0 lub 1)
 7. Projekt ma pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (punktacja 0 lub 1)
 8. Innowacyjność produktu (punktacja 0,1,2,3,4 lub 5)
 9. Potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu (punktacja 0,1,2 lub 3)
 10. Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację (punktacja 0 lub 1)
 11. Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego (punktacja 0 lub 1)

16.  Jak przebiega proces aplikowania w konkursie „Kredyt na innowacje technologiczne”

Proces aplikowania o premię technologiczną przebiega nieco inaczej niż w innych konkursach inwestycyjnych:

 1. Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego.
 2. Po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu (w trakcie ogłoszonego przez BGK konkursu).
 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z kryteriami dla poddziałania 3.2.2 PO IR, BGK przyznaje promesę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.
 4. BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu.
 5. BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projekt