Forum wiedzy (FAQ)

1. Dokumentacje ogłaszanych konkursów o dofinansowanie często przywołują przepisy dotyczące warunków udzielania pomocy de minimis. Nowa perspektywa na lata 2014-2020 wprowadziła coś co nazywane jest „jednym przedsiębiorstwem”. Czy mogę prosić o wyjaśnienie w jaki sposób należałoby rozumieć tę definicję?

Wg. obowiązujących przepisów „jedno przedsiębiorstwo” obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków: a) jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków; b) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej; c) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki; d) jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki. Należy jednak pamiętać, że przy analizowaniu tego typu powiązań, w odniesieniu do „jednego przedsiębiorstwa” bada się podmioty tylko w granicach jednego kraju. Definicja powyższa wynika z Rozporządzenia 1407/13 (art. 2).

2. Chciałabym się dowiedzieć, czy zasady badania powiązań między przedsiębiorstwami odnoszą się tylko do sprawdzania statusu przedsiębiorstwa, czy też łączne limity pomocy de minimis też należy analizować wg tych wytycznych?

Sposób analizowania powiązań rzeczywiście jest podobny tym niemniej dla zachowania poprawności należałoby stosować dla badania powiązań w kontekście pomocy de minimis zapisy art. 2 Rozporządzenia 1407/13, podczas gdy powiązania w kontekście statusu przedsiębiorstwa należałoby analizować na podstawie Załącznika I do Rozporządzenia 651/2014.

3. Czy kontrole beneficjentów są organizowane z wyprzedzeniem i informowany jest o nich beneficjent, czy też kontrola może pojawić się w każdej chwili?

Tak, każda kontrola beneficjenta, o ile nie wynika z podejrzenia popełnienia przestępstwa, jest poprzedzona powiadomieniem zawierającym uzasadnienie przeprowadzanej kontroli oraz wykaz dokumentów niezbędnych do przygotowania. W większości wypadków informacji o kontroli wysyłana jest z 3-dniowym wyprzedzeniem (liczone jako 3 dni robocze).

4. We wzorach umów o dofinansowanie można znaleźć informacje nt. konieczności zabezpieczenia wnioskowanej zaliczki. Czy istnieje możliwość skorzystanie z niej bez takiego zabezpieczenia?

Niestety, ale zasada dodatkowego zabezpieczania zaliczek została wprowadzona w większości większych projektów inwestycyjnych o dofinansowanie (np. PO Inteligentny Rozwój, PO Polska Wschodnia) rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786, z późn. zm.). W chwili obecnej, jeżeli zapisy umowy o dofinansowanie wymagają dodatkowego zabezpieczenia, nie ma możliwości skorzystania z zaliczki bez wniesienia zabezpieczenia.

5. Czy jeżeli nie jesteśmy objęci obowiązkiem sporządzania sprawozdań finansowych to istnieje konieczność przygotowywania analiz finansowych projektu czy można złożyć oświadczenie, że taki załącznik nas nie dotyczy?

Co do zasady brak obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych nie jest podstawą do zwolnienia wnioskodawcy z obowiązku przedstawienia analiz finansowych. Wnioskodawca może być jedynie zwolniony z obowiązku przedstawienia sprawozdań. Każdorazowo warunki takiego zwolnienia wyjaśnione są w regulaminie danego konkursu lub załączonych do niego wzorcach wniosku o dofinansowanie lub też instrukcji jego wypełniania.

6. Wg różnych źródeł przetargi powyżej tzw. progów unijnych wymagają, żeby okres na składanie ofert wynosił minimum 30 dni, w innych materiałach znaleźć można informacje o 40 dniach. Czy mogę prosić o wyjaśnienie?

Aktualnie obowiązująca długość terminu składania ofert w przetargach objętych zasadą konkurencyjności to 30 dni. Potwierdzają to Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w wersji z dnia 19 września 2016 r. (rozdz. 6.5.2). Niejasność może brać się z faktu, iż w poprzednich wersjach Wytycznych obowiązywały 40-dniowe terminy.