Edycja I

O projekcie

logo laboratoriumW terminie 1 czerwca – 30 września 2015 r. Krajowa Izba Gospodarcza realizowała projekt INFRASTRUKTURA & ROZWÓJ Laboratorium Funduszy Europejskich 2014-2020 w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Głównym celem projektu był wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i realizacji projektów przez Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów Funduszy Europejskich w ramach perspektywy 2014-2020.

Ulotka programu (PDF, 850KB)

 

Grupa docelowa

Do udziału w spotkaniach zapraszaliśmy:

 • Przedsiębiorców (w szczególności sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw)
 • Środowiska naukowe
 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Sektor ochrony zdrowia
 • Sektor edukacji w szczególności uczelnie wyższe i instytucje prowadzące edukację przedszkolną
 • Sektor kultury i rynku pracy w tym: publiczne służby zatrudnienia OHP, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe oraz instytucje dialogu społecznego i partnerstw lokalnych

 

Działania edukacyjne

Działania edukacyjne realizowane w ramach projektu obejmowały seminaria i warsztaty dotyczące dostępnych form wsparcia oraz zasad realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020.

16 województw – 32 spotkania edukacyjne.

Program spotkań:

9.00 – 9.30 rejestracja
9.30 – 9.45 Fundusze Europejskie 2007-2013 – doświadczenia i wnioski oraz Perspektywa 2014-2020 – struktura instytucjonalna, źródła informacji, podstawowe zasady dofinansowania
9.45 – 10.30 Krajowe Programy Operacyjne 2014 – 2020 – Omówienie

 • PO Inteligentny Rozwój
 • PO Infrastruktura i Środowisko
 • PO Wiedza Edukacja Rozwój
 • PO Polska Cyfrowa
 • PO Polska Wschodnia
10.30 – 11.00 Regionalne Programy Operacyjne 2014 – 2020

 • Omówienie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji, obszarów priorytetowych, celów i kierunków rozwoju województwa
11.00 – 11.15 przerwa kawowa
11.15 – 14.15 warsztaty część I

 • Omówienie aktualnych konkursów na poziomie krajowym i regionalnym, zasady przygotowania projektów, terminy naborów, warunki przyznawania dofinansowania, kryteria wyboru projektów, rozliczanie projektów
14.15 – 15.00 lunch
15.00 – 16.30 warsztaty część II

Terminarz spotkań:

Warmińsko-Mazurskie Olsztyn, Hotel Na Skarpie, ul. Gietkowska 6a, 28-29 lipca 2015 r. prezentacja – dzień pierwszy
prezentacja – dzień drugi
Podlaskie Białystok, Siedziba Izby Przemysłowo-Handlowej, ul. Antoniukowska 7 30-31 lipca 2015 r. prezentacja – dzień pierwszy
prezentacja – dzień drugi
Lubelskie Lublin Hotel Focus Centrum Konferencyjne, ul. Skowronkowa 2/Al. Warszawska 109 4-5 sierpnia 2015 r. prezentacja – dzień pierwszy
prezentacja – dzień drugi
Łódzkie Łódź Centrum Biznesowe Faktoria ul. Dowborczyków 25 6-7 sierpnia 2015 r. prezentacja – dzień pierwszy
prezentacja – dzień drugi
Wielkopolskie Poznań Centrum Szkoleniowe KOCHTEX Biurowiec DELTA Towarowa 35 11-12 sierpnia 2015 r. prezentacja – dzień pierwszy
prezentacja – dzień drugi
Zachodniopomorskie Szczecin Hotel Focus Szczecin ul. Małopolska 23 13-14 sierpnia 2015 r. prezentacja – dzień pierwszy
prezentacja – dzień drugi
Pomorskie Gdańsk Qubus Hotel Gdańsk ul. Chmielna 47 – 52 18-19 sierpnia 2015 r. prezentacja – dzień pierwszy
prezentacja – dzień drugi
Kujawsko-Pomorskie Toruń Hotel FILMAR ul. Grudziądzka 45 20-21 sierpnia 2015 r. prezentacja – dzień pierwszy
prezentacja – dzień drugi
Lubuskie Zielona Góra Qubus Hotel Zielona Góra ul. Ceglana 14a 25-26 sierpnia 2015 r. prezentacja – dzień pierwszy
prezentacja – dzień drugi
Opolskie Opole Hotel DeSilva Premium Opole ul. Powolnego 10 27-28 sierpnia 2015 r. prezentacja – dzień pierwszy
prezentacja – dzień drugi
Dolnośląskie Wrocław Qubus Hotel Wrocław ul. Św. Marii Magdaleny 2 8-9 września 2015 r. prezentacja – dzień pierwszy
prezentacja – dzień drugi
Śląskie Katowice Qubus Hotel Prestige Katowice ul. Uniwersytecka 13 10-11 wrzesnia 2015 r. prezentacja – dzień pierwszy
prezentacja – dzień drugi
Podkarpackie Rzeszów HOTEL RZESZÓW Al. J. Piłsudskiego 44 15-16 września 2015 r. prezentacja – dzień pierwszy
prezentacja – dzień drugi
Małopolskie Kraków Hotel Batory ul. Sołtyka 19 17-18 września 2015 r. prezentacja – dzień pierwszy
prezentacja – dzień drugi
Świętokrzyskie Kielce BEST WESTERN Grand Hotel ul. Sienkiewicza 78 22-23 września 2015 r. prezentacja – dzień pierwszy
prezentacja – dzień drugi
Mazowieckie Warszawa Krajowa Izba Gospodarcza, Trębacka 4 24-25 września 2015 r. prezentacja – dzień pierwszy
prezentacja – dzień drugi
Mazowieckie Warszawa (dodatkowe spotkanie)Krajowa Izba Gospodarcza, Trębacka 4 28-29 września 2015 r. prezentacja – dzień pierwszy
prezentacja – dzień drugi
Zgłoszanie indywidualnych potrzeb

 

Lista programów operacyjnych

Poniżej prezentujemy listę Programów Operacyjnych, które były omawiane w projekcie.

Programy Operacyjne w perspektywie finansowej 2014-2020:

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 – 2020

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy program finansowany z Funduszy Europejskich nie tylko w Polsce, ale i Unii Europejskiej. Główne obszary na które zostaną przekazane środki to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe. Więcej na http://www.pois.gov.pl

Program Operacyjny INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014 – 2020

Inteligentny Rozwój jest programem jednofunduszowym, finansowanym w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To determinuje jego inwestycyjny charakter. Obejmuje:

 • Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
 • Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
 • Zwiększenie intensywności współpracy w ramach krajowego systemu innowacji
 • Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
 • Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
 • Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki
 • Wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych

Więcej na http://www.poir.gov.pl

Program Operacyjny POLSKA CYFROWA 2014 – 2020

Dofinansowanie z programu Polska Cyfrowa kierowane będzie przede wszystkim na projekty inwestycyjne poszerzające dostęp do sieci szerokopasmowych. Jednocześnie kontynuowane będzie wdrażanie systemów stwarzających możliwość załatwiania wielu spraw urzędowych, związanych z edukacją czy usługami zdrowotnymi on-line. Aby w pełni wykorzystać potencjał nowych internetowych rozwiązań finansowane będą też działania pomagające odnaleźć się w wirtualnej rzeczywistości osobom, które mogą mieć z tym problemy, np. w wieku 50+ lub niepełnosprawnym. Specjalne wsparcie będzie też skierowane na wzmocnienie i wykorzystanie potencjału młodych, kreatywnych programistów. Więcej na stronie http://www.polskacyfrowa.gov.pl

Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020

Program Wiedza Edukacja Rozwój jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative – YEI). Na realizację Programu Unia Europejska przeznaczy ponad 4,4 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz 252,4 mln euro ze specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. Zakres wsparcia PO WER opiera się na dwóch filarach:

 1. poprawie funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych;
 2. interwencji w obszarach, dla których większą efektywność zapewni wsparcie z poziomu krajowego:
  1. wsparcie ludzi młodych,
  2. szkolnictwo wyższe,
  3. innowacje społeczne, mobilność i współpraca ponadnarodowa.

Więcej na http://www.power.gov.pl

Program Operacyjny POLSKA WSCHODNIA 2014 – 2020

Program Polska Wschodnia wspierać będzie powstawanie i rozwój startupów, międzynarodową działalność małych i średnich przedsiębiorstw, tworzenie innowacyjnych produktów lub usług oraz umiejętne zarządzanie wzornictwem w firmie. Fundusze Programu przeznaczone będą także na inwestycje w komunikację miejską, drogi i kolej. Więcej na http://www.polskawschodnia.gov.pl

Program Operacyjny POMOC TECHNICZNA 2014 – 2020

Program Pomoc Techniczna (POPT) jest jednym z krajowych programów współfinansowanych z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Gwarantuje on środki finansowe na obsługę procesu wdrażania polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2020 w Polsce i informowanie o Funduszach Europejskich. Więcej na http://www.popt.gov.pl

PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ 2014 – 2020

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej obejmują następujące programy transgraniczne: Polska-Słowacja, Czechy-Polska, Polska-Saksonia, Brandenburgia-Polska, Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska, Południowy Bałtyk, Litwa-Polska, programy transnarodowe: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa oraz program międzyregionalny (Interreg Europa) Więcej na http://www.ewt.gov.pl Programy EWT będą prezentowane zgodnie z lokalizacją spotkania edukacyjnego

16 REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH 2014 – 2020

RPO będą prezentowane zgodnie z lokalizacją spotkania edukacyjnego

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014 – 2020

Pomoc finansowa ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie skierowana głównie do sektora rolnego. Sektor ten jest szczególnie istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga znacznego i odpowiednio ukierunkowanego wsparcia. Planowane w Programie instrumenty pomocy finansowej będą miały na celu przede wszystkim rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Więcej na http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020

PROGRAM RYBACTWO I MORZE 2014 – 2020

W ramach Programu Rybactwo i Morze pomoc finansowa obejmować będzie nie tylko tradycyjnie rozumiane wsparcie sektora rybackiego, tak jak ma to miejsce w perspektywie finansowej 2007-2013, ale również nowe komponenty dotychczas finansowane z innych, niż Europejski Fundusz Rybacki na lata 2007-2013. Z PO RYBY 2014-2020 wsparcie będzie mogło dotyczyć także: rynku rybnego, kontroli i egzekwowania przepisów, gromadzenia danych oraz zintegrowanej polityki morskiej. Wsparciem będzie objęte, podobnie jak w PO RYBY 2007-2013, oprócz rybołówstwa morskiego, rybołówstwo śródlądowe oraz akwakultura, i w niewielkim zakresie także przetwórstwo. Więcej na http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2014-2020

Fundusze Europejskie 2007-2013 – prezentacja m.in. instrumentów zwrotnych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, tj. informacje na temat nadal dostępnej oferty wsparcia w ramach Funduszy Europejskich 2007-2013